Endo Irrigation Combo Kit
Endo Irrigation Combo Kit

Endodontics, Kits, Pac Dent

Endo Irrigation Combo Kit

Pac Dent

Endo Irrigation Combo Kit, Kits, Pac Dent Endodontics

Available

Description

O R D E R #
  • 244åÊåÊåÊåÊåÊ100 - 23 Ga., blue tips & 100 - 3 cc syringes
  • 245 åÊ åÊ 100 - 27 Ga., yellow tips & 100 - 3 cc syringes
  • 247 åÊ åÊ 100 - 30 Ga., purple tips & 100 - 3 cc syringes