OptiProbe䋢 Needle Tips
OptiProbe䋢 Needle Tips

Endodontics, Pac Dent

OptiProbe䋢 Needle Tips

Pac Dent

Needle, OptiProbe Needle Tips, Pac Dent Endodontics

Available

Description

O R D E R #
  • 223åÊ åÊ åÊ 23 Ga., side port, blue
  • 224 åÊ åÊ åÊ27 Ga., side port, yellow
  • 226 åÊ åÊ åÊ30 Ga., side port, purple